Λογιστικές Υπηρεσίες


  • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

  • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

  • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)


Forocube Α.Ε. | Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες | Εξωδικαστικός Μηχανισμός | Υπηρεσίες ΕΣΠΑ | Λογιστικό Γραφείο Χαλάνδρι - Λογιστές & Λογιστικά Γραφεία